โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านขุนราษฎร์ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 2403277

พัฒนาตนเอง อธิบายการพัฒนากระบวนการทางชีววิทยาและจิตใจที่เร่งขึ้น

พัฒนาตนเอง การเร่งความเร็วและการชะลอวัยของเด็กและวัยรุ่น ผลกระทบด้านสุขอนามัย ปัจจุบันเด็กและวัยรุ่นกำลังประสบ กับกระบวนการเร่งพัฒนาเร่ง ความเร่งเป็นปรากฏการณ์ทางชีวสังคมที่ซับซ้อน ซึ่งแสดงออกในการพัฒนากระบวนการทางชีววิทยาและจิตใจที่เร่งขึ้น การเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดสัดส่วนร่างกาย และในการเจริญเติบโตทางเพศและสติปัญญา ของคนหนุ่มสาวก่อนหน้านี้ ดังนั้น วัยรุ่นในปัจจุบันจึงก้าวหน้ากว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน

ในแง่ของพัฒนาการทางร่างกาย และการเข้าสู่วัยแรกรุ่นชัดเจนที่สุด ปรากฏการณ์ของความเร่งนั้นแสดงออกมา ในตัวบ่งชี้สัดส่วนร่างกายที่เพิ่มขึ้น ส่วนสูง น้ำหนัก เส้นรอบวงหน้าอก เด็กๆสูงขึ้นและมีน้ำหนักตัวมากกว่าเพื่อนๆ ในทศวรรษที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ความสูงของวัยรุ่นเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 12 ถึง 20 เซนติเมตร เด็กชายอายุ 13 ปีที่อาศัยอยู่ในมอสโกวสูงขึ้น 16 เซนติเมตร ในช่วง 80 ปีของการสังเกต ยังมีข้อสังเกตตามที่ผู้เขียนหลายคน

ในปัจจุบันตามปกติแล้วกระบวนการเติบโต ในชายหนุ่มจะสิ้นสุดเมื่ออายุ 18 ถึง 19 ปี ในขณะที่เมื่อ 50 ปีที่แล้ว ผู้ชายหยุดเติบโตเมื่ออายุ 25 ถึง 26 ปี ปัจจุบันวัยรุ่นมีวัยแรกรุ่นก่อนกำหนดลดลงประมาณ 2 ถึง 3 ปี ดังนั้นระยะห่างระหว่างการเริ่มต้นของวัยแรกรุ่น และความสำเร็จของความเป็นอิสระ ที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นชีวิตทางเพศของเยาวชนสมัยใหม่ จึงเพิ่มขึ้นเป็น 8 ถึง 10 ปี ในเรื่องนี้ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ในการให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับบรรทัดฐาน

พัฒนาตนเอง

ซึ่งเหมาะสมของจริยธรรมทางเพศ ขณะนี้ยังมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ ที่จะเปิดเผยผลกระทบของการเร่งความเร็วต่อระดับสุขภาพอย่างสมบูรณ์ จากการสังเกตจำนวนหนึ่ง มีผลในเชิงบวกของการเร่งความเร็วต่อการพัฒนาทางกายภาพ การเกิดโรคต่างๆที่ง่ายขึ้นและการปรับปรุงคุณภาพ ทางจิตใจบางอย่างได้ถูกสร้างขึ้น ในเวลาเดียวกันมีหลายกรณีที่เป็นพยาน ถึงการละเมิดการพัฒนาฮาร์มอนิกของสิ่งมีชีวิต ด้วยการเร่งความเร็วที่เด่นชัด

เรากำลังพูดถึงความจริงที่ว่าการเติบโตของร่างกาย ตามทันการพัฒนาของอวัยวะภายใน และเหนือสิ่งอื่นใดระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีกรณีของความไม่สอดคล้องกัน ระหว่างการพัฒนาฟังก์ชันทางจิต และตัวบ่งชี้การเร่งความเร็วทางกายภาพ ควรเน้นว่าพร้อมกับวัยรุ่นที่มีอาการเร่งเด่นชัด มีชายหนุ่มที่มีอัตราการพัฒนาทางร่างกายช้า สารชะลอ ปัญหาของการเร่งความเร็วในกีฬายังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

อย่างไรก็ตามตอนนี้ผู้ฝึกสอนในงานสอน จำเป็นต้องคำนึงถึงปรากฏการณ์นี้ โดยคำนึงถึงอัตราการพัฒนาทางกายภาพที่สูง การลดลงของอายุที่การเจริญเติบโตสิ้นสุดลง การเริ่มต้นของวัยแรกรุ่น เร่งพัฒนาจิตใจของเยาวชนยุคใหม่ เมื่อเตรียมนักกีฬารุ่นเยาว์ ไม่ควรได้รับคำแนะนำจากข้อมูลหนังสือเดินทางเท่านั้น แต่ยังควรได้รับคำแนะนำจากอายุทางชีววิทยาด้วย ซึ่งเป็นตัวกำหนดลักษณะพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของแต่ละคน

ตลอดจนวัยแรกรุ่นในปัจจุบันช่วงของความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในการพัฒนาของวัยรุ่นมีมากขึ้น สิ่งนี้ต้องใช้วิธีการส่วนบุคคลที่กว้างขึ้น ในการเตรียมนักกีฬารุ่นเยาว์ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ กับการฝึกนักกีฬาที่มีอาการเร่งและชะลอ ในแง่ของปัญหาการเร่งความเร็ว ในการเตรียมนักกีฬารุ่นเยาว์ การทำงานร่วมกันของโค้ชและแพทย์มีความสำคัญเป็นพิเศษ การวิเคราะห์ร่วมกันของผลลัพธ์ของการสอน การสังเกตการณ์สอนทางการแพทย์

ตลอดจนการตรวจสุขภาพ ช่วยให้สามารถวางแผนการฝึกอย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น และทำการปรับเปลี่ยนกระบวนการ ปรับปรุงกีฬาได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอายุแสดงให้เห็นว่า ความไม่สมบูรณ์ของการสร้างการทำงานของระบบ และอวัยวะแต่ละส่วนทำให้ร่างกายของเด็กและวัยรุ่น มีความต้านทานต่ำต่อผลกระทบของปัจจัยภายนอกต่างๆ รวมถึงการออกแรงทางกายภาพ ดังนั้น ในการจัดกระบวนการศึกษา และพลศึกษาของเด็กนักเรียน

ปัจจัยด้านสุขอนามัยจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ เด็กวัยประถมต้องการกิจวัตรประจำวันที่เหมาะสม โภชนาการที่สมเหตุผล ความรู้เกี่ยวกับกฎอนามัยส่วนบุคคล สิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษสำหรับเด็ก คือการออกกำลังกายเป็นประจำ เกมกลางแจ้ง การเดิน ในวัยรุ่นและเยาวชนควรปฏิบัติ ตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยทั่วไป และระบบการปกครองของกระบวนการศึกษาทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกัน การผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ และการพักผ่อนที่เหมาะสม

โหมดการเคลื่อนไหวที่มีเหตุผล และการพัฒนาท่าทางที่ถูกต้องก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในยุคนี้การศึกษาด้านสุขอนามัย ได้รับการเสริมด้วยการศึกษาด้านสุขลักษณะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในสื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา วัฒนธรรมทางกายภาพและวิชาอื่นๆ พื้นฐานด้านสุขอนามัยพลศึกษาของเด็กนักเรียน พลศึกษาเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุด กิจกรรมหนึ่งของโรงเรียน ดำเนินการตามกฎบัตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาสามัญ

ซึ่งเน้นว่าสุขภาพของนักเรียน เป็นความกังวลของครูทุกคน ในกระบวนการพลศึกษาของนักเรียน ภารกิจในการเสริมสร้างสุขภาพของเด็กนักเรียน พัฒนาตนเอง ความสามารถทางกายภาพ การขยายความสามารถในการทำงานของร่างกาย การพัฒนาทักษะยนต์ การให้ความรู้ด้านศีลธรรมและความตั้งใจจริง ในปัจจุบันความสำคัญด้านสุขอนามัย ของการออกกำลังกายและการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างมีเหตุผล สำหรับเด็กนักเรียนเพิ่มมากขึ้น

นี่เป็นเพราะสภาพความเป็นอยู่ที่ทันสมัย ซึ่งทำให้ปริมาณกิจกรรมการเคลื่อนไหวของนักเรียนลดลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและพัฒนาการทางร่างกายของพวกเขา หลักการขององค์กรและวิธีการหลัก ของการดำเนินการพลศึกษาคือการใช้วิธีการต่างๆ ของวัฒนธรรมทางกายภาพที่โรงเรียน ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงลักษณะอายุ และเพศสภาวะสุขภาพของเด็กนักเรียนระดับการพัฒนาทางร่างกาย และระดับสมรรถภาพทางกาย การควบคุมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

ในกระบวนการพลศึกษาของเด็กและวัยรุ่น มีความสำคัญด้านสุขอนามัยอย่างยิ่ง การจัดการทั่วไปขององค์กรควบคุมทางการแพทย์ ด้านสุขภาพของเด็กนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางกายภาพ และการกีฬาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมถึงสถาบันนอกโรงเรียนดำเนินการ โดยหน่วยงานด้านสุขภาพ

อ่านต่อ : การเดิน อธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่จะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพสำหรับ การเดิน