โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านขุนราษฎร์ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 2403277

บุคคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

นางสาวสุณัฏฐา สุขแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : –


นายทนงศักดิ์ ศรีไวยพราหมณ์
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายจีรวัฒน์ ศรีพุฒ
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวศิริญญา ชูจินดา
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวสุนันทินี หลิมมณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวอรวรรณ เรืองศรี
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวสุภาภรณ์ เจียมจันทร์
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวธัญญารัตน์ สมบัติแก้ว
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ