โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านขุนราษฎร์ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 2403277

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขุนราษฏร์

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
7
4
11
1
อนุบาล 2
4
3
7
1
อนุบาล 3
3
4
7
1
รวม อนุบาล
14
11
25
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
6
1
7
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
5
3
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
2
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
2
1
3
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
4
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
4
5
1
รวมประถม
22
15
37
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
26
62
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564