โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านขุนราษฎร์ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 2403277

นางสาวสุณัฏฐา สุขแสง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านขุนราษฏร์

โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๒-๒๔๐๓๒๗๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต ๓ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด ๖๒ คน สภาพบริบทของสถานศึกษา
สภาพชุมชนโดยรวม

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ อาชีพหลักคือทำสวน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ลากเรือบก

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลักคือทำสวน ส่วนใหญ่นับ

ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๓๐,๐๐๐ บาท

๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

โอกาส

สถานศึกษามีการคมนาคมติดต่อสะดวกอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โรงพยาบาลวัดคลองขนุน

ข้อจำกัด

สถานศึกษารองรับนักเรียนที่พ่อแม่มีอาชีพ ทำสวน และรับจ้าง ผู้ปกครองมีฐานะยากจน นักเรียนเร่ร่อนย้ายตามผู้ปกครองบ่อย

วิสัยทัศน์ : Vision

โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ “จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนน่าอยู่”

พันธกิจ : Mission

1. พัฒนาคุณภาพ จัดการศึกษาปฐมวัย

2. พัฒนาคุณภาพ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

4. พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเยนรู้

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์